سلام، به سایت شرکت بهین طرح پایدار خوش آمدید.

درباره ما

شرکت مهندسین مشاور بهین طرح پایدار

شرکت بهین طرح پایداردر آبانماه سال 1383 با هدف ارائه خدمات مهندسی و طراحی و انجام فعالیتهای ساخت ونصب و بازرگانی درزمینهی صنایع خصوصا صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی تاسیس گردیده است.

موسسین این شرکت با آگاهی به شرایط حاکم بر صنعت کشور و تمایل دولت مبنی بر واگذاری پروژههای صنعتی به بخش خصوصی و با تکیه بر تجربیات خود و شناخت نقاط ضعف و قوت جامعه پیمانکاری کشور در انجام پروژههای صنعتی که عمدتا دیدگاه فعالیتهای اجرایی نزد ایشان از قوت بیشتری برخوردار بوده و بواسطه احساس عدم نیاز به واحدهای سازمانی طراحی مهندسی و مهندسی خرید به صورت تخصصی و حرفهای به اینگونه فعالیتها نپرداخته اند، ساختار خود را تدوین و ارائه خدمات مهندسی به این سازمانها را سر لوحهی کار خود قرار داد و بدین ترتیب سعی وافر خود را به منظور پرکردن خلاء بین پیمانکاران و مشاورین اصلی در پروژههایی که فرصت همکاری در آنها بهوجود آمده بکار گرفته است. بطور کل اهداف اصلی شرکت بهین طرح پایدار در حوزه پروژههای نفت و گاز و نیروگاهی و دیگر زمینه های صنعتی را میتوان به اختصار بشرح ذیل بیان نمود.

شرکت بهین طرح پایدار از زمان تاسیس تا کنون با جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و فعال مبادرت به دریافت دهها پروژه در زمینه تخصصی خود نموده که تمامی آنها را با رضایت کامل کافرما و در زمانهای مقرر شده، به انجام رسانیده است. همواره رضایتمندی کارفرما را سرلوحه کاری خود قرار داده و در کنار آن، بهره گیری از حداکثر دانش فنی متخصصین و بکارگیری استانداردهای بین المللی را عامل موفقیت خود قلمداد و همواره از این سرمایه های گرانقدر پاسداری کرده است.

پرسنل شرکت

استراتژی و چشم انداز

با این اعتقاد که مبنای تدوین استراتژی در هر سازمان ارائه یك طرح عملیاتی بهینه در راستای رسیدن به اهداف میباشد لذا این شرکت ضمن آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود و با در نظر داشتن فرصتها وتهدیدات عوامل بیرونی و نیز اعتقاد به لزوم تداوم روند ارتقاء و تقویت توانمندیها، استراتژی “توسعه” را به عنوان استراتژی اصلی سرلوحه خود قرار داده و در این راستا جهت حصول به اهداف، برنامه های عملیاتی خود را از طریق ایجاد روحیه بالا و حس مشارکتی و ارج نهادن به تلاش کارکنان و اتخاذ ساختار سازمانی مناسب و تدوین شرح وظایف در سطح شرکت، جاری و چگونگی ومیزان تحقق اهداف را همواره کنترل و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار میدهد.

اهم برنامه های عملیاتی در راستای استراتژی تدوین شده عبارتست از:

– جذب و آموزش نیروهای متخصص و تدوین شرح وظایف ایشان متناسب با اهداف شرکت و ایجاد ارتباطات لازم و موثر در سطح سازمان ضمن توجه خاص به ارزشهای اخلاقی و انگیزشی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد و پاداش در مقابل کارایی برتر.

– ارائه خدمات برجسته و کیفی فراتر از حد انتظار به کارفرمایان و همکاری تنگاتنگ به منظور ایجاد حس یکپارچگی و رضایت از عملکرد بمنظور حفظ، تداوم و توسعه همکاری در سایه اعتقاد به اصل رضایت مشتری.

– استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه جهت هماهنگی بهینهی ارکان سازمان پروژه و افزایش سطح رضایت کارفرمایان.

– دریافت گواهی های استاندار و صلاحیت از مراجع داخلی و بین المللی در حوزه های فعالیت شرکت.