سلام، به سایت شرکت بهین طرح پایدار خوش آمدید.

پروژه ها

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت نفت ایرانول

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت نفت ایرانول

پایانه گرمایشی شرکت امیرانبار

پایانه گرمایشی شرکت امیرانبار

پایانه سوخت رسانی ریلی ایستگاههای اصفهان و بندر عباس

پایانه سوخت رسانی ریلی ایستگاههای اصفهان و بندر عباس

پایانه سوخت رسانی ریلی ایستگاه راه آهن تهران

پایانه سوخت رسانی ریلی ایستگاه راه آهن تهران

پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس

پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس

پایانه نفتی شرکت سیدلف قشم

پایانه نفتی شرکت سیدلف قشم

پایانه نفتی شرکت بناگستر کرانه در بندر شهید رجایی

پایانه نفتی شرکت بناگستر کرانه در بندر شهید رجایی

پایانه نفتی صد میلیون لیتری شرکت بناگستر کرانه

پایانه نفتی صد میلیون لیتری شرکت بناگستر کرانه

طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت روانکار دریایی هرمز

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت روانکار دریایی هرمز