سلام، به سایت شرکت بهین طرح پایدار خوش آمدید.

مخازن

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت نفت ایرانول

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت نفت ایرانول

پایانه گرمایشی شرکت امیرانبار

پایانه گرمایشی شرکت امیرانبار

پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس

پایانه نفتی شرکت کیوان انرژی خلیج فارس

پایانه نفتی شرکت سیدلف قشم

پایانه نفتی شرکت سیدلف قشم

پایانه نفتی شرکت بناگستر کرانه در بندر شهید رجایی

پایانه نفتی شرکت بناگستر کرانه در بندر شهید رجایی

پایانه نفتی صد میلیون لیتری شرکت بناگستر کرانه

پایانه نفتی صد میلیون لیتری شرکت بناگستر کرانه

طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت روانکار دریایی هرمز

پایانه و کارخانه تولید روانکارهای صنعتی (روغن) شرکت روانکار دریایی هرمز

مخازن نفت خام پالایشگاه شیراز

مخازن نفت خام پالایشگاه شیراز

مخازن تاسیسات بهره برداری قشم

مخازن تاسیسات بهره برداری قشم