سلام، به سایت شرکت بهین طرح پایدار خوش آمدید.

مخازن

پایانه پتروشیمی اصفهان (منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

پایانه پتروشیمی اصفهان (منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

اسکله نفتی شرکت بناگستر کرانه

اسکله نفتی شرکت بناگستر کرانه